Nyheter

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar, se

dagordning sida 2

Motioner till styrelsen lämnas senast 2019-02-18 till styrelsens
sekreterare Iman Uppman: sekreterare@vgif.nu
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser,
verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens

yttrande finns tillgängliga hos sekreterare 2019-03-10

Förslag på styrelsemedlemmar lämnas senast 2019-02-18 till
valberedningens ordförande Jenny Suta: jennysuta78@hotmail.com

Varmt Välkomna på årsmöte!

/Styrelsen VGIF

Vårby Gård IF 2019-02-11
Org.nr 802450-1176

Sida 2 av 2
Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste

verksamhets/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande

verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år.

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i

kallelsen till mötet.

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar, se

dagordning sida 2

Motioner till styrelsen lämnas senast 2019-02-18 till styrelsens
sekreterare Iman Uppman: sekreterare@vgif.nu
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser,
verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens

yttrande finns tillgängliga hos sekreterare 2019-03-10

Förslag på styrelsemedlemmar lämnas senast 2019-02-18 till
valberedningens ordförande Jenny Suta: jennysuta78@hotmail.com

Varmt Välkomna på årsmöte!

/Styrelsen VGIF

Vårby Gård IF 2019-02-11
Org.nr 802450-1176

Sida 2 av 2
Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste

verksamhets/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande

verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år.

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i

kallelsen till mötet.

BEHANDLING AV
PERSONUPPGIFTER

Uppförandekod för idrottsrörelsen

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf?w=900&h=900